وبلاگ مدل لباس http://tipmodel.mihanblog.com 2020-02-17T14:57:49+01:00 text/html 2015-08-11T07:50:59+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی 100 کد جاوا برای وبلاگ http://tipmodel.mihanblog.com/post/194 <h2><a title="Permanent Link to ایجاد حالت های زیبا برای عکس در وبلاگ" href="http://blog.bazarmajazi.com/بزرگ-شدن-عکس" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/بزرگ-شدن-عکس"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">ایجاد حالت های زیبا برای عکس در وبلاگ</font></a></h2><p style="line-height: 24px;"><a href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/صاف-شدن-عکس-کج.html" target="_blank" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/صاف-شدن-عکس-کج.html"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">صاف شدن عکس کج و گوشه گرد</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><a href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/تاب-خوردن-عکس.html" target="_blank" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/تاب-خوردن-عکس.html">چرخیدن کامل عکس&nbsp;</a></font></p><p style="line-height: 24px;"><a href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/حالت-برگ-شدن-عکس.html" target="_blank" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/حالت-برگ-شدن-عکس.html"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">حالت برگ شدن عکس&nbsp;</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/کج-شدن-سایه-دار-عکس.html" target="_blank" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/کج-شدن-سایه-دار-عکس.html"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کج شدن سایه دار عکس&nbsp;</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/کج-شدن-عکس.html" target="_blank" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/کج-شدن-عکس.html"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کج شدن عادی عکس&nbsp;</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/گرد-شدن-گوشه-عکس.html" target="_blank" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/گرد-شدن-گوشه-عکس.html"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">گوشه گرد شدن عکس همراه با سایه</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/گوشه-گرد-کد-بزرگ-شدن-عکس.html" target="_blank" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/گوشه-گرد-کد-بزرگ-شدن-عکس.html"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">بزرگ شدن عکس همراه با گرد شدن گوشه ها</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا تغییر سایز متن" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-تغییر-سایز-متن" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-تغییر-سایز-متن"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">تغییر سایز متن</font></a></p><h2><a title="Permanent Link to کد پیغام ورود و خروج از صفحه وبلاگ" href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/alert.php" target="_blank" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/alert.php"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">کد پیغام ورود و خروج از صفحه وبلاگ</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا پرینت از صفحه" href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/print.php" target="_blank" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/print.php"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا پرینت از صفحه</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد پاپ آپ اتوماتیک" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-پاپ-آپ-اتوماتیک" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-پاپ-آپ-اتوماتیک"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">کد پاپ آپ اتوماتیک</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to ابزار نمایشگر وضعیت یاهو" href="http://blog.bazarmajazi.com/ابزار-نمایشگر-وضعیت-یاهو" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/ابزار-نمایشگر-وضعیت-یاهو"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">ابزار نمایشگر وضعیت یاهو</font></a></h2><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to نمایش رتبه گوگل و صفحات ایندکس شده" href="http://blog.bazarmajazi.com/نمایش-رتبه-گوگل-و-صفحات-ایندکس-شده" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/نمایش-رتبه-گوگل-و-صفحات-ایندکس-شده"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">نمایش رتبه گوگل و صفحات ایندکس شده</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا مردم آزاری" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-مردم-آزاری" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-مردم-آزاری"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا مردم آزاری</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا بارش مهدی جان ادرکنی" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-مهدی-جان-ادرکنی" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-مهدی-جان-ادرکنی"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">کد جاوا بارش مهدی جان ادرکنی</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کدجاوا لحظه شمار غیبت" href="http://blog.bazarmajazi.com/388" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/388"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کدجاوا لحظه شمار غیبت</font></a></p><h2><a title="Permanent Link to کدجاوا زیبایی لوگو حضرت مهدی (عج)" href="http://blog.bazarmajazi.com/کدجاوا-زیبایی-لوگو-حضرت-مهدی-عج" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کدجاوا-زیبایی-لوگو-حضرت-مهدی-عج"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">کدجاوا زیبایی لوگو حضرت مهدی (عج)</font></a></h2><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا ذکر ایام هفته" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-ذکر-ایام-هفته" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-ذکر-ایام-هفته"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا ذکر ایام هفته</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-شمارشگر-زمان-غیبت" target="_blank" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-شمارشگر-زمان-غیبت"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">کد جاوا شمارشگر زمان غیبت&nbsp;1</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا جمله های عاشقانه ی تصادفی" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-جمله-های-عاشقانه-ی-تصادفی" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-جمله-های-عاشقانه-ی-تصادفی"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا جمله های عاشقانه ی تصادفی</font></a></p><h2><a title="Permanent Link to کد دانستنی های تصادفی" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-دانستنی-های-تصادفی" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-دانستنی-های-تصادفی"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">کد دانستنی های تصادفی</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا وبلاگ جمله های دکتر شریعتی تصادفی" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-وبلاگ-جمله-های-دکتر-شریعتی-تصاد" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-وبلاگ-جمله-های-دکتر-شریعتی-تصاد"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا وبلاگ جمله های دکتر شریعتی تصادفی</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا پیامک تصادفی" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-پیامک-تصادفی" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-پیامک-تصادفی"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">کد جاوا پیامک تصادفی</font></a></h2><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا متحرک کردن عنوان وبلاگ" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-متحرک-کردن-عنوان-وبلاگ" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-متحرک-کردن-عنوان-وبلاگ"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا متحرک کردن عنوان وبلاگ</font></a></p><h2><a title="Permanent Link to لوگوی شعار سال 94 مقام معظم رهبری" href="http://blog.bazarmajazi.com/لوگوی-شعار-سال-94-مقام-معظم-رهبری" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/لوگوی-شعار-سال-94-مقام-معظم-رهبری"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">لوگوی شعار سال 94 مقام معظم رهبری</font></a></h2><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا قرآن برای وبلاگ" href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/quran.php" target="_blank" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/maker/abzar/quran.php"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا قرآن برای وبلاگ</font></a></p><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا فال عاشقانه" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-فال-عاشقانه" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-فال-عاشقانه"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">کد جاوا فال عاشقانه</font></a></h2><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا طالع بینی ازدواج" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-طالع-بینی-ازدواج" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-طالع-بینی-ازدواج"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا طالع بینی ازدواج</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد فال حافظ" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-فال-حافظ" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-فال-حافظ"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">کد فال حافظ</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا فال نامه کلیکی" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-فال-نامه-کلیکی" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-فال-نامه-کلیکی"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا فال نامه کلیکی</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا عشق سنج" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-عشق-سنج" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-عشق-سنج"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">کد جاوا عشق سنج</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا ساعت فلش فانتزی" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-ساعت-فلش-فانتزی" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-ساعت-فلش-فانتزی"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا ساعت فلش فانتزی</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to 36 کدجاوا ساعت فلش سری اول" href="http://blog.bazarmajazi.com/70-کدجاوا-ساعت-فلش" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/70-کدجاوا-ساعت-فلش"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">36 کدجاوا ساعت فلش سری اول</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد ساعت فلش برای وبلاگ سری دوم" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-ساعت-فلش-برای-وبلاگ-سری-دوم" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-ساعت-فلش-برای-وبلاگ-سری-دوم"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد ساعت فلش برای وبلاگ سری دوم</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا خروج سیبیل از موس" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-خروج-سیبیل-از-موس" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-خروج-سیبیل-از-موس"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">کد جاوا خروج سیبیل از موس</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا خروج عروسک های زیبا از موس" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-خروج-عروسک-های-زیبا-از-موس" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-خروج-عروسک-های-زیبا-از-موس"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا خروج عروسک های زیبا از موس</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا بالاپایین پریدن شکلک خنده آبی در وبلاگ" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بالاپایین-پریدن-شکلک-خنده-آبی-د" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بالاپایین-پریدن-شکلک-خنده-آبی-د"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">کد جاوا بالاپایین پریدن شکلک خنده آبی در وبلاگ</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا خارج شدن قلب و ستاره از موس" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-خارج-شدن-قلب-و-ستاره-از-موس" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-خارج-شدن-قلب-و-ستاره-از-موس"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا خارج شدن قلب و ستاره از موس</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا خروج قلب از موس" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-خروج-قلب-از-موس-2" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-خروج-قلب-از-موس-2"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">کد جاوا خروج قلب از موس</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا بارش پسر فانتزی" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-خروج-قلب-از-موس" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-خروج-قلب-از-موس"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا بارش پسر فانتزی</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to حرکت اسباب بازی از پایین" href="http://blog.bazarmajazi.com/حرکت-اسباب-بازی-از-پایین" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/حرکت-اسباب-بازی-از-پایین"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">حرکت اسباب بازی از پایین</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to حرکت میکی موس و قلب پایین وبلاگ" href="http://blog.bazarmajazi.com/حرکت-میکی-موس-و-قلب-پایین-وبلاگ" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/حرکت-میکی-موس-و-قلب-پایین-وبلاگ"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">حرکت میکی موس و قلب پایین وبلاگ</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to حرکت عروسک های زیبا پایین صفحه" href="http://blog.bazarmajazi.com/حرکت-عروسک-های-زیبا-پایین-صفحه" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/حرکت-عروسک-های-زیبا-پایین-صفحه"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">حرکت عروسک های زیبا پایین صفحه</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا جعبه حدیث" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-جعبه-حدیث" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-جعبه-حدیث"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا جعبه حدیث</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جست و جو گوگل برای سایت" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جست-و-جو-گوگل-برای-وبلاگ" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جست-و-جو-گوگل-برای-وبلاگ"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد جست و جو گوگل برای سایت</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا قفل چپ کلیک" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-قفل-چپ-کلیک" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-قفل-چپ-کلیک"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا قفل چپ کلیک</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد قفل راست کلیک" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-قفل-راست-کلیک" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-قفل-راست-کلیک"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد قفل راست کلیک</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا تقویم رومیزی" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-تقویم-رومیزی" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-تقویم-رومیزی"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا تقویم رومیزی</font></a></p><p style="line-height: 24px;"><a title="Permanent Link to کد جاوا فرم تماس با ما" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-فرم-تماس-با-ما" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-فرم-تماس-با-ما"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد جاوا فرم تماس با ما</font></a></p><h2><a title="Permanent Link to پایین آمدن گلبرگ صورتی" href="http://blog.bazarmajazi.com/پایین-آمدن-گلبرگ-صورتی" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/پایین-آمدن-گلبرگ-صورتی"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">پایین آمدن گلبرگ صورتی</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا پایین آمدن ماه و ترکیدن حباب" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-پایین-آمدن-ماه-و-ترکیدن-حباب" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-پایین-آمدن-ماه-و-ترکیدن-حباب"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد جاوا پایین آمدن ماه و ترکیدن حباب</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to حرکت پروانه آبی از چپ به راست" href="http://blog.bazarmajazi.com/حرکت-پروانه-آبی-از-چپ-به-راست" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/حرکت-پروانه-آبی-از-چپ-به-راست"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">حرکت پروانه آبی از چپ به راست</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا بالا رفتن برگ و ترکیدن قلب" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بالا-رفتن-برگ-و-ترکیدن-قلب" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بالا-رفتن-برگ-و-ترکیدن-قلب"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد جاوا بالا رفتن برگ و ترکیدن قلب</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا حرکت جوجه زرد و ترکیدن قلب" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-حرکت-جوجه-زرد-و-ترکیدن-قلب" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-حرکت-جوجه-زرد-و-ترکیدن-قلب"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا حرکت جوجه زرد و ترکیدن قلب</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا باریدن برگ و گل صورتی" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-باریدن-برگ-و-گل-صورتی" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-باریدن-برگ-و-گل-صورتی"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد جاوا باریدن برگ و گل صورتی</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا بالاپریدن پاپیون" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بالاپریدن-پاپیون" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بالاپریدن-پاپیون"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا بالاپریدن پاپیون</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا بالا رفتن حباب های کوچک و ترکیدن قلب" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بالا-رفتن-حباب-های-کوچک-و-ترکیدن" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بالا-رفتن-حباب-های-کوچک-و-ترکیدن"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد جاوا بالا رفتن حباب های کوچک و ترکیدن قلب</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا بالا رفتن حباب و ترکیدن قلب های داخل" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بالا-رفتن-حباب-و-ترکیدن-قلب-های" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بالا-رفتن-حباب-و-ترکیدن-قلب-های"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا بالا رفتن حباب و ترکیدن قلب های داخل</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا پایین آمد حباب و ترکیدن قلب به حالت اتفاقی" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-پایین-آمد-حباب-و-ترکیدن-قلب-به-ح" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-پایین-آمد-حباب-و-ترکیدن-قلب-به-ح"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد جاوا پایین آمد حباب و ترکیدن قلب به حالت اتفاقی</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا پایین آمدن حباب و ترکیدن قلب ها به حالت قلب" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-پایین-آمدن-حباب-و-ترکیدن-قلب-ها" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-پایین-آمدن-حباب-و-ترکیدن-قلب-ها"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا پایین آمدن حباب و ترکیدن قلب ها به حالت قلب</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا پایین آمدن قلب و ترکیدن ستاره" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-پایین-آمدن-قلب-و-ترکیدن-ستاره" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-پایین-آمدن-قلب-و-ترکیدن-ستاره"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد جاوا پایین آمدن قلب و ترکیدن ستاره</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا بالا رفتن توپ زرد و ترکیدن قلب" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بالا-رفتن-توپ-زرد-و-ترکیدن-قلب" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بالا-رفتن-توپ-زرد-و-ترکیدن-قلب"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا بالا رفتن توپ زرد و ترکیدن قلب</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا بارش قلب عروسکی از بالا" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بارش-قلب-عروسکی-از-بالا" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بارش-قلب-عروسکی-از-بالا"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد جاوا بارش قلب عروسکی از بالا</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا بارش قلب بنفش از بالا" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بارش-قلب-بنفش-از-بالا" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بارش-قلب-بنفش-از-بالا"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جاوا بارش قلب بنفش از بالا</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to Refresh صفحه با زمان بندی" href="http://blog.bazarmajazi.com/refresh-صفحه-با-زمان-بندی" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/refresh-صفحه-با-زمان-بندی"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">Refresh صفحه با زمان بندی</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to عکس های زیبا سازی مطلب" href="http://blog.bazarmajazi.com/عکس-های-زیبا-سازی-مطلب" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/عکس-های-زیبا-سازی-مطلب"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">عکس های زیبا سازی مطلب</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا نمایش پیغام های روزانه" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-نمایش-پیغام-های-روزانه" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-نمایش-پیغام-های-روزانه"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد جاوا نمایش پیغام های روزانه</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد موج دادن به متن دلخواه" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-موج-دادن-به-متن-دلخواه" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-موج-دادن-به-متن-دلخواه"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد موج دادن به متن دلخواه</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا رنگی کردن متن" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-رنگی-کردن-متن" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-رنگی-کردن-متن"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد جاوا رنگی کردن متن</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد زیبا سازی لینک 4" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-زیبا-سازی-لینک-4" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-زیبا-سازی-لینک-4"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد زیبا سازی لینک 4</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا زیبا سازی لینک 3" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-زیبا-سازی-لینک-3" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-زیبا-سازی-لینک-3"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد جاوا زیبا سازی لینک 3</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد زیبا سازی لینک با قلب" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-زیبا-سازی-لینک-با-قلب" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-زیبا-سازی-لینک-با-قلب"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد زیبا سازی لینک با قلب</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد زیبا سازی لینک 1" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-زیبا-سازی-لینک-1" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-زیبا-سازی-لینک-1"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد زیبا سازی لینک 1</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جعبه لینک متحرک" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جعبه-لینک-متحرک" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جعبه-لینک-متحرک"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد جعبه لینک متحرک</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to عکس متحرک جدا کننده متن 2" href="http://blog.bazarmajazi.com/عکس-متحرک-جدا-کننده-متن-2" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/عکس-متحرک-جدا-کننده-متن-2"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">عکس متحرک جدا کننده متن 2</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to عکس جدا کننده متن 1" href="http://blog.bazarmajazi.com/عکس-جدا-کننده-متن-1" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/عکس-جدا-کننده-متن-1"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">عکس جدا کننده متن 1</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to آیکن شهدا" href="http://blog.bazarmajazi.com/آیکن-شهدا" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/آیکن-شهدا"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">آیکن شهدا</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to آیکن های طبیعت" href="http://blog.bazarmajazi.com/آیکن-های-طبیعت" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/آیکن-های-طبیعت"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">آیکن های طبیعت</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to آیکن های رنگارنگ برای وبلاگ" href="http://blog.bazarmajazi.com/آیکن-های-رنگارنگ-برای-وبلاگ" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/آیکن-های-رنگارنگ-برای-وبلاگ"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">آیکن های رنگارنگ برای وبلاگ</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to آیکن سیاه و سفید برای وبلاگ" href="http://blog.bazarmajazi.com/آیکن-سیاه-و-سفید-برای-وبلاگ" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/آیکن-سیاه-و-سفید-برای-وبلاگ"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">آیکن سیاه و سفید برای وبلاگ</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to عکس مترحک زیبا سازی وبلاگ" href="http://blog.bazarmajazi.com/عکس-مترحک-زیبا-سازی-وبلاگ" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/عکس-مترحک-زیبا-سازی-وبلاگ"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">عکس مترحک زیبا سازی وبلاگ</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to آیکن پسرانه برای وبلاگ" href="http://blog.bazarmajazi.com/آیکن-پسرانه-برا-وبلاگ" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/آیکن-پسرانه-برا-وبلاگ"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">آیکن پسرانه برای وبلاگ</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to ایکون های زیباساز دخترانه" href="http://blog.bazarmajazi.com/ایکون-های-زیباساز-دخترانه" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/ایکون-های-زیباساز-دخترانه"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">ایکون های زیباساز دخترانه</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to ایکون های زیباساز ما دو تا کارتونی" href="http://blog.bazarmajazi.com/ایکون-های-زیباساز-ما-دو-تا-کارتونی" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/ایکون-های-زیباساز-ما-دو-تا-کارتونی"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">ایکون های زیباساز ما دو تا کارتونی</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to آیکن زیبا سازی تنهایی" href="http://blog.bazarmajazi.com/آیکن-تنهایی-عکس-عاشقانه-وبلاگ" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/آیکن-تنهایی-عکس-عاشقانه-وبلاگ"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff0000">آیکن زیبا سازی تنهایی</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد بازی آنلاین تمرکز حواس" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-بازی-آنلاین-تمرکز-حواس" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-بازی-آنلاین-تمرکز-حواس"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد بازی آنلاین تمرکز حواس</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد جاوا بارش دوستت دارم نفسم !" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بارش-دوستت-دارم-نفسم" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-جاوا-بارش-دوستت-دارم-نفسم"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">کد جاوا بارش دوستت دارم نفسم !</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to کد بارش قلب ، گل ، ستاره" href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-بارش-قلب-،-گل-،-ستاره" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/کد-بارش-قلب-،-گل-،-ستاره"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="4">کد بارش قلب ، گل ، ستاره</font></a></h2><h2><a title="Permanent Link to ابزر هدایت به بالا" href="http://blog.bazarmajazi.com/ابزر-هدایت-به-بالا" rel="bookmark" data-mce-href="http://blog.bazarmajazi.com/ابزر-هدایت-به-بالا"><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc0000">ابزر هدایت به بالا</font></a></h2><h2><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;<br></font></h2><p style="line-height: 24px;"><font size="4" color="#ff6666"><font face="Mihan-Iransans">منبع :&nbsp;</font><a href="http://blog.bazarmajazi.com/" target="_blank" title="کد جاوا">سایت کد های جاوا&nbsp;</a></font></p><p style="line-height: 24px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p style="line-height: 24px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;"><br></p> text/html 2012-04-18T14:21:42+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی عکس های جنجالی مجری زن شبکه های ماهوار http://tipmodel.mihanblog.com/post/193 <div style="text-align: center;"><br><div style="text-align: center;"><br> </div></div> text/html 2011-08-26T21:16:10+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی چگونه زن خود راروانی كنیم؟!! ( طنز) http://tipmodel.mihanblog.com/post/192 <SPAN style="TEXT-ALIGN: right; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span> <H1 style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 0px">چگونه زن خود راروانی كنیم؟!! ( طنز)</H1> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt=thumbnail.php?file=soccer_and_money_542741027_757106274.jpg&amp;size=article_medium src="http://www.parsfootball.com/thumbnail.php?file=soccer_and_money_542741027_757106274.jpg&amp;size=article_medium"></FONT></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" lang=fa xml:lang="fa"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>1_وقتی بعد از یك روز شلوغ براتون غذا درست كرد و با تمام خستگی كنارتون نشست بهش بگید:ممنون عزیزم ، خوب شده ، ولی كاش قبل از درست كردنش به مامانم زنگ میزدی و طرز تهیه این غذا رو ازش میپرسیدی ...<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">2_وقتی در جمع فامیل خودتون هستید شكم بزرگ پدرزنتون رو سوژه خنده همه قرار بدهید.<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">3_از صبح كتونی پا كنید و تا شب هم از پاتون در نیارید تا جورابتون بوی گربه مرده بگیرد و بعد با همان جورابها برید توی رختخواب.<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">4-به صورتش نگاه كنید و باحالتی متاثر بگید:عزیزم چقدر پیر شدی..<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">5-وقتی تخمه میخورید پوستهای تخمه را هر جای بریزید غیر از بشقاب جلوی دستتون.<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">6-همیشه آب را با بطری سر بكشید.<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">7-وقتی زنتون حواسش كاملا به شماست وانمود كنید زنتون رو ندیدید و یواشكی به بچه هایتون بگید:دوست دارید براتون یك مامان خوشگل بیارم!!.<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">8_وقتی با تلفن صحبت میكنید به محض ورود همسرتون با دستپاچگی بگید :باشه ، من بعدا بهت زنگ میزنم ..و سریع گوشی رو قطع كنید..<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">9_همیشه از گیرایی چشمهای دختر خاله ترشیده اتون تعریف كنید..<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">10_خاطرات شیرین دوران مجردی خودتون رو با دوست دخترهای داشته و نداشته خودتون براش تعریف كنید..<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">11-وقتی با اون تو رستوران هستید با صدای بلند باد گلو بزنید..<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">12-او را با اسمهای مختلف مثل :سمیرا ،مریم ، پریسا، آتنا، شیوا... صدا كنید و بعد بگید ببخشید عزیزم این روزها حواسم زیاد جمع نیست ..</FONT></SPAN></SPAN></P></SPAN> text/html 2011-08-26T21:14:14+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی کارت پخش خیابانی (طنز) http://tipmodel.mihanblog.com/post/191 <SPAN style="TEXT-ALIGN: right; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span> <H1 style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 0px" align=center>کارت پخش خیابانی (طنز)</H1> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center>&nbsp;</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center>&nbsp;</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt=0.955246001307126833_parsnaz_ir.png src="http://www.parsnaz.ir/upload/1/0.955246001307126833_parsnaz_ir.png"></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px">یک روز توی پیاده رو به طرف میدان تجریش می رفتم…<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">از دور دیدم یک</SPAN></SPAN><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"><SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN>کارت پخش کن خیلی با کلاس، کاغذهای رنگی قشنگی دستشه ولی به هر کسی نمیده!</SPAN></SPAN></FONT><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>خانم ها رو که کلا تحویل نمی گرفت و در مورد آقایون هم خیلی گزینشی رفتار می کرد و معلوم بود فقط به کسانی کاغذ رو می داد که مشخصات خاصی از نظر خودش داشته باشند، اهل حروم کردن تبلیغات نبود ….</FONT></SPAN></P><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"></SPAN> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>احساس کردم فکر می کنه هر کسی لیاقت داشتن این تبلیغات تمام رنگی گرون قیمت رو نداره ،لابد فقط به آدمهای باکلاس و شیک پوش و با شخصیت میده! از کنجکاوی قلبم داشت می اومد توی دهنم…!!!</FONT></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>خدایا، نظر این تبلیغاتچی خوش تیپ و با کلاس راجع به من چی خواهد بود؟!&nbsp; آیا منو تائید می کنه؟!!</FONT></SPAN></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>کفشهامو با پشت شلوارم پاک کردم تا مختصر گرد و خاکی که روش نشسته بود پاک بشه و کفشم برق بزنه!</FONT></SPAN></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>شکم مبارک رو دادم تو و در عین حال سعی کردم خودم رو کاملا بی تفاوت نشون بدم!</FONT></SPAN></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>دل تو دلم نبود. یعنی منو می پسنده؟ یعنی به من هم از این کاغذهای خوشگل میده…؟!</FONT></SPAN></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>همین طور که سعی می کردم با بی تفاوتی از کنارش رد بشم با لبخند نگاهی بهم کرد و یک کاغذ رنگی به طرفم گرفت و گفت: “آقای محترم! بفرمایید!”<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">قند تو دلم آب شد!<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">با لبخندی ظاهری و بدون دستپاچگی یا حالتی که بهش نشون بده گفتم:&nbsp; ا ِ، آهان، خب چرا من؟<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">من که حواسم جای دیگه بود و به شما توجهی نداشتم! خیلی خوب، باشه، می گیرمش ولی الآن وقت خوندنش رو ندارم! کاغذ رو گرفتم …<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">چند قدم اونورتر پیچیدم توی قنادی و اونقدر هول بودم که داشتم با سر می رفتم توی کیک تولدی که دست یک آقای میانسال بود! وایسادم و با ولع تمام به کاغذ نگاه کردم، نوشته بود::</FONT></SPAN></P></SPAN> text/html 2011-08-26T21:10:35+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی ایجاد جلوه سه بعدی تصویر با یک ورقه ی شفاف نازک http://tipmodel.mihanblog.com/post/190 <SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span> <H1 style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 40px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 0px">ایجاد جلوه سه بعدی تصویر با یک ورقه ی شفاف نازک</H1> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 40px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 40px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-TOP: 0px">به نظر می رسد آن دسته از افرادی که موفق به خرید ابزار نمایش سه بعدی بدون نیاز به عینک نشده اند، هنوز هم می توانند شیوه ی دیگری را امتحان کنند.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-TOP: 0px">به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام و به نقل از<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" color=#3ca097>ورد آی تی</FONT><SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN>,&nbsp;Pic3D&nbsp; که در نمایشگاه Virtual Reality Exhibition در ژاپن معرفی شد، یک ورقه ی شفاف نازک می باشد، که بعد از بکار بردن آن روی هر صفحه نمایشی، بدون نیاز به عینک جلوه ی سه بعدی به تصویر می دهد. Global Wave، شرکت ژاپنی سازنده ی این محصول، ادعا می کند که به جای استفاده از مرز اختلاف منظر، از سیستم لنز عدسی وار استفاده کرده است، که ۹۰ درصد از انتقال نور را جذب می کند و زاویه ی دید ۱۲۰ درجه ای به ما می دهد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-TOP: 0px"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" title=pic3d alt="" src="http://www.barsam.ir/wp-content/uploads/2011/07/pic3d.jpg" width=530 height=298>گفته می شود که استفاده از لایه ی نازک Pic3D بسیار آسان می باشد، اگرچه لازم است که برنامه ی خاصی را از وب سایت Pic3D دانلود کرد. بعد از نصب این برنامه بر روی دستگاه رسانه ای دیجیتال، کاربر باید فیلم مورد نظر را با ویدیو پلیر خود برنامه ببیند تا جلوه های برجسته بینی سه بعدی را مشاهده کند. Pic3D تنها با فرمت ویدیوی سه بعدی پهلو به پهلو (SbS) کار می کند، و برای محتویات با فرمت SbS در سایتهایی نظیر YouTube نیز کارآمد است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-TOP: 0px">طبق گفته های Global Wave، Pic3D را می توان برای هر کامپیوتر و گوشی هوشمندی استفاده کرد، و تنها محدودیت آن اندازه ی صفحه ی نمایش می باشد. در ابتدا برای صفحه های ۱۲٫۱، ۱۵٫۶، ۲۱٫۵ و ۲۳ اینچی و هم چنین برای iPad2، iPhone و iPod لمسی تولید خواهد شد. برنامه ی آن با ویندوز و iOS سازگار خواهد بود.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-TOP: 0px">نسخه ی مربوط به iPhone، ۲۰۰۰ ین ژاپن (حدود ۲۵ دلار آمریکا) و گران ترین ورقه ی ۲۳ اینچی ۱۵۰۰۰ ین ژاپن (۱۸۶ دلار آمریکا) قیمت خواهد داشت. Global Wave گفته است که فروش این محصول، اوایل ماه آگوست از طریق وب سایتشان صورت خواهد گرفت.</SPAN></P></SPAN> text/html 2011-08-26T21:08:40+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی به قول حسین پناهی…. http://tipmodel.mihanblog.com/post/189 <P>&nbsp;</P> <P align=center><BR><BR><BR><SPAN style="COLOR: #425969"><STRONG>به قول حسین پناهی….</STRONG></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG>من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره میترسم<BR>دین را دوست دارم ولی از کشیش ها میترسم<BR>قانون را دوست دارم ولی از پاسبانها میترسم<BR>عشق را دوست دارم ولی از زن ها میترسم<BR>کودکان را دوست دارم ولی ز ایینه میترسم<BR>سلام را دوست دارم ولی از زبانم میترسم<BR>من میترسم پس هستم<BR>اینچنین میگذرد روزو<BR>روزگار من!<BR>من روز را دوست دارم<BR>” ولی از روزگار میترسم</STRONG></P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG>وقتی دل کسی رو شکستی و بهش خیانت کردی</STRONG><STRONG>,<BR></STRONG><STRONG>منتظر خشک شدن ریشه هات باش</STRONG><STRONG>!<BR></STRONG><STRONG>تو لیاقت بودن نداری</STRONG></P> text/html 2011-08-26T21:06:59+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی درد و دل یک دختر ترشیده…. http://tipmodel.mihanblog.com/post/188 <SPAN style="TEXT-ALIGN: right; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span> <H1 style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 0px" align=center>درد و دل یک دختر ترشیده….</H1> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center>&nbsp;</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center>&nbsp;</P> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt=L131023049264.jpg src="http://irannaz.com/user_files/L131023049264.jpg" width=349 height=282></FONT></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>پیاده از کنارت گذشتم، گفتی:” چندی خوشگله؟”<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">سواره از کنارت گذشتم، گفتی:” برو پشت ماشین لباسشویی بنشین!”</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>در صف نان، نوبتم را گرفتی چون صدایت بلندتر بود<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">در صف فروشگاه نوبتم را گرفتی چون قدت بلندتر بود<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">زیرباران منتظر تاکسی بودم، مرا هل دادی و خودت سوار شدی</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>در تاکسی خودت را به خواب زدی تا سر هر پیچ وزنت را بیندازی روی من<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">در اتوبوس خودت را به خواب زدی تا مجبور نشوی جایت را به من تعارف کنی</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>در سینما نیکی کریمی موقع زایمان فریاد کشید و تو پشت سر من بلند گفتی:”زهرمار!”<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">در خیابان دعوایت شد و تمام ناسزاهایت، فحش خواهر و مادر بود</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>در پارک، به خاطر بودن تو نتوانستم پاهایم را دراز کنم<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">نتوانستم به استادیوم بیایم، چون تو شعارهای آب نکشیده می دادی</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>من باید پوشیده باشم تا تو دینت را حفظ کنی<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">مرا ارشاد می کنند تا تو ارشاد شوی!</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>تو ازدواج نکردی و به من گفتی زن گرفتن حماقت است<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">من ازدواج نکردم و به من گفتی ترشیده</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>عاشق که شدی مرا به زنجیر انحصارطلبی کشیدی<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">عاشق که شدم گفتی مادرت باید مرا بپسندد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>من باید لباس هایت را بشویم و اتو بزنم تا به تو بگویند خوش تیپ<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">من باید غذا بپزم و به بچه ها برسم تا به تو بگویند آقای دکتر</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2>وقتی گفتم پوشک بچه را عوض کن، گفتی بچه مال مادر است<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">وقتی خواستی طلاقم بدهی، گفتی بچه مال پدر است<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">.<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">.<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">.<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">.<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">.<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">مردی به من نشان بده !!!</FONT></P></DIV></SPAN> text/html 2011-08-26T21:04:21+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی عکسهای زیبا از جواد نکونام http://tipmodel.mihanblog.com/post/187 <SPAN style="TEXT-ALIGN: right; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="عکسهای زیبا از جواد نکونام" alt="عکسهای زیبا از جواد نکونام" src="http://www.jalalpic.com/img/esfand/12-22/Jalalposter.mihanblog_com%20_6_.jpg" width=400 height=600></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">عکسهای زیبا از جواد نکونام , aks javad nekonam,akse javad nekonam,akshaye javad nekonam,wallpaper javad nekonam,wallpapers javad nekonam,photos javad nekonam,عکس ورزشی,عکس فوتبالیست ها,عکس فوتبالیست های ایرانی,عکس فوتبالیستهای ایرانی,</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"></SPAN></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">جواد نکونام با حضور در بازی دوستانه ایران برابر مکزیک، هشتاد و یکمین بازی ملی خود را با پیراهن تیم کشورمان انجام داد و موفق شد رده پنجم بیشترین بازی ملی را در تاریخ فوتبال ایران به خود اختصاص دهد.</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">جواد نکونام کاپیتان تیم ملی کشورمان دردیدارمقابل مکزیک، با حضور دراین مسابقه به رکورد ۸۱ بازی ملی دست یافت تا بالاتر ازبازیکنانی چون جواد زرینچه و کریم باقری در رتبه پنجم بیشترین بازی ملی تاریخ فوتبال ایران قراربگیرد.</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">برپایه این گزارش، نکونام در بیست و دوم دیماه سال ۱۳۷۹ و درحالیکه تنها ۱۹ سال و ۳۱ روزسن داشت، برای نخستین بار پیراهن تیم ملی کشورمان را در دیدار دوستانه برابر اکوادور برتن کرد.</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">این مسابقه در لوس آنجلس برگزارشد و تیم ملی کشورمان با دوگل علی دایی و علی موسوی اکوادوررا با نتیجه ۲ بریک شکست داد که نکونام در دقیقه ۸۲ به جای محمود فکری وارد زمین مسابقه شد.</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">این هافبک ملی پوش درتاریخ بیست وهفتم خرداد سال ۱۳۸۳ در دیدارتیم ملی ایران برابرلبنان موفق شد اولین گل ملی اش را به ثمربرساند.</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">دراین مسابقه که درچارچوب رقابت های فوتبال غرب آسیا و در ورزشگاه آزادی برگزارشد، علی دایی در دقایق ۱۵(پنالتی)، ۶۱ و ۸۸، و جواد نکونام دردقیقه ۸۱ برای تیم ملی ایران گلزنی کردند تا تیم ایران با نتیجه ۴ بریک میهمان خود را شکست دهد.</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">نکونام درهفت سال حضورخود درتیم ملی ایران در ۸۱ بازی رسمی و ۵ دیدار غیررسمی به میدان رفته و ۱۴ مرتبه نیز دروازه حریفان را بازکرده است.</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">وی در این مدت درتیم های پاس تهران، الوحده و الشارجه امارات و اوساسونای اسپانیا بازی کرده است و درسال ۲۰۰۶ نیز در بین ده بازیکن برتر آسیا قرار گرفت.</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">مرد شماره شش خط میانی ایران در این مدت ۱۹ بازی درمرحله مقدماتی جام جهانی، ۲ مسابقه در رقابت های جام جهانی، ۱۱ دیدار درمرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا، ۶ بازی درجام ملتهای آسیا، ۱۱ مسابقه در رقابت های غرب آسیا، ۲۰ مسابقه دوستانه و ۱۱ بازی در تورنمنت های مختلف با پیراهن تیم ملی کشورمان انجام داده است.</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">علی دایی با ۱۴۹ بازی ملی و ۱۰۹ گل زده درصدر جدول بیشترین بازی ملی درتاریخ فوتبال ایران قراردارد. پس از این بازیکن علی کریمی با ۹۸ بازی ملی و ۳۵ گل زده، مهدی مهدوی کیا با ۹۷ بازی ملی و ۱۲ گل زده و حمیدرضا استیلی با ۸۲ بازی ملی و ۱۲ گل زده در رده های دوم تا چهارم این جدول قرار دارند.</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">همچنین نکونام پس ازعلی دایی با ۱۰۹ گل زده، کریم باقری با ۴۷ گل زده، علی کریمی با ۳۵ گل زده، غلامحسین مظلومی و فرشاد پیوس با ۱۹ گل زده و علی اصغر مدیر روستا با ۱۸ گل زده، با ۱۴ گل زده در رده ششم بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران قرار دارد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="عکسهای زیبا از جواد نکونام" border=0 hspace=0 alt="عکسهای زیبا از جواد نکونام" src="http://upload.iranblog.com/1/1210867141.jpg"></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">جواد نکونام</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 232px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 278px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="عکسهای زیبا از جواد نکونام" alt="عکسهای زیبا از جواد نکونام" src="http://eur.news1.yimg.com/eur.yimg.com/ng/sp/empics/3633539" width=242 height=450></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">عکس های جواد نکونام بازیکن تیم اساسونا</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 293px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 392px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="عکسهای زیبا از جواد نکونام" alt="عکسهای زیبا از جواد نکونام" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2007/08/284351_orig.jpg" width=297 height=595></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="عکسهای زیبا از جواد نکونام" alt="عکسهای زیبا از جواد نکونام" src="http://img.tebyan.net/big/1386/03/51297011190627210147867016556989210.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">عکسهای زیبا از جواد نکونام</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="عکسهای زیبا از جواد نکونام" border=0 hspace=0 alt="عکسهای زیبا از جواد نکونام" src="http://www.payvand.com/news/06/jun/Iran-soccer-Javad-Nekounam.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="عکسهای زیبا از جواد نکونام" border=0 hspace=0 alt="عکسهای زیبا از جواد نکونام" src="http://eur.news1.yimg.com/eur.yimg.com/ng/sp/empics/3633539"></P></SPAN> text/html 2011-08-26T21:01:47+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی عکسهای جدید جیم کری http://tipmodel.mihanblog.com/post/186 <SPAN style="TEXT-ALIGN: right; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span>&nbsp; <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="عکسهای جدید جیم کری با گریم متفاوت در فیلم جدیدش" alt="عکسهای جدید جیم کری با گریم متفاوت در فیلم جدیدش" src="http://pic.jalalpic.com/img/90/farvardin/23/jim%20kari/aksdoni_Jalalpic_funpatugh_com%20(1).jpg"></STRONG></SPAN>&nbsp;</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">فارس سینما-</STRONG>جیم کری کمدین محبوب سینمای هالیوود در فیلم جدیدش با گریم یک ستاره موسیقی راک بازی خواهد کرد و به زودی فیلمبرداری این فیلم آغاز خواهد شد.<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">جیم کری با گریم کاملا طبیعی موهای خود را به صورت یک ستاره راک تراشیده&nbsp; و باعث جلب توجه رسانه ها به خود شده است.<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">در این فیلم که هنوز هیچ گونه اطلاعاتی از آن منتشر نشده,جیم کری نقش ستاره راک را به عهده خواهد گرفت و در فیلم نقش مکمل را بازی خواهد کرد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"></STRONG>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(255,102,0); PADDING-TOP: 0px">برای دیدن عکسها در اندازه اصلی عکسها را ذخیره کنید</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">==========================</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(0,0,204); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.jalalpic.com/"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="عکسهای جدید جیم کری با گریم متفاوت در فیلم جدیدش" alt="عکسهای جدید جیم کری با گریم متفاوت در فیلم جدیدش" src="http://pic.jalalpic.com/img/90/farvardin/23/jim%20kari/aksdoni_Jalalpic_funpatugh_com%20(2).jpg"></A></P> <H1 style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 0px"><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(255,102,0); PADDING-TOP: 0px">عکسهای جدید جیم کری با گریم متفاوت در فیلم جدیدش</SPAN></H1> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(0,0,204); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.jalalpic.com/"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="عکسهای جدید جیم کری با گریم متفاوت در فیلم جدیدش" alt="عکسهای جدید جیم کری با گریم متفاوت در فیلم جدیدش" src="http://pic.jalalpic.com/img/90/farvardin/23/jim%20kari/aksdoni_Jalalpic_funpatugh_com%20(3).jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">جیم کری</P></SPAN> text/html 2011-08-26T21:00:31+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی دعوای برره ای http://tipmodel.mihanblog.com/post/185 <SPAN style="TEXT-ALIGN: center; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt=http://www.pic.tooptarinha.com/images/7henf7wk8dv4mrrjn.jpg src="http://www.pic.tooptarinha.com/images/7henf7wk8dv4mrrjn.jpg" width=415 height=623></SPAN> text/html 2011-08-26T20:58:47+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی مردی خوش اشتها به دنبال همسر هجدهم !!! http://tipmodel.mihanblog.com/post/184 <SPAN style="TEXT-ALIGN: right; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">مردی خوش اشتها به دنبال همسر هجدهم !!!</STRONG></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"></STRONG>&nbsp;</P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"></STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt=0.921007001309760949_taknaz_ir.jpg src="http://www.taknaz.ir/upload/48/0.921007001309760949_taknaz_ir.jpg"></STRONG></DIV> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">داد محمد مراد عبدالرحمان شهروند اماراتی که در حادثه‌ای یکی از پاهای خود را از دست داده و تاکنون از ۱۷ همسر صاحب بیش از ۹۰ فرزند شده است، همچنان به دنبال ازدواج‌های دیگری است.<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">به گزارش جام جم، وی یکی از خواسته‌هایش را دستیابی به رکورد بیش از ۱۰۰ فرزند می‌داند و می‌گوید: در این باره به پدرم قول داده‌ام، در نتیجه برای عمل به قولم در پی انتخاب همسران جدیدی هستم.<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">داد محمد اولین بار سال ۱۹۶۷ ازدوج کرد، اما پس از این ازدواج ۱۶ بار دیگر رخت دامادی پوشید و هر بار از ملیت‌های مختلف همسر اختیار کرد. در این خبر آمده است این مرد که از ساکنان راس‌الخیمه است، در حال حاضر ۴ زن دارد و زنان دیگرش بازنشسته شده‌اند و حقوق ماهانه دارند. فرزند بزرگ داد محمد ۳۶ ساله و کوچک‌ترین آنها ۳ ماهه است، ضمن این‌ که ۲ فرزند نیز در راه دارد.<BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><BR style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">به گزارش پایگاه خبری نسیج، داد محمد می‌گوید اولین بار در سال ۱۹۶۷ ازدواج کرد و از همسر اولش ۱۳ فرزند دارد، اما پس از مدتی این همسرش در گذشت، در نتیجه با همسران دیگری ازدواج کرد و همسرانش از ملیت‌های مختلف از جمله مغربی، ایرانی، پاکستانی، هندی و عمانی هستند.</STRONG></FONT></SPAN></DIV> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"></STRONG></FONT></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; FONT-SIZE: small; PADDING-TOP: 0px"><FONT style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" size=2><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">تعداد فرزندان و نوه‌های داد محمد در این خبر ۱۴۲ نفر اعلام شده است. وی می‌گوید: یکی از پسرانم تاکنون ۳ همسر انتخاب کرده و دیگری ۲ همسر، اما آنان نیز راه مرا ادامه می‌دهند چون در پی ازدواج‌های دیگری هستند.</STRONG></FONT></SPAN></DIV></SPAN> text/html 2011-08-26T20:34:48+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی چند نکته طلایی برای تقویت مغز http://tipmodel.mihanblog.com/post/183 <SPAN style="TEXT-ALIGN: right; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt=100864747165.jpg src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1388/10/24/100864747165.jpg"></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center>&nbsp;</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">شاید برای شما هم پیش آمده که گاه برای به یاد آوردن کوچک‌ترین مساله‌ای حافظه‌تان یاری نکند و تکرار این وضع تا جایی پیش برود که بتدریج زنگ خطرها را حس کنید و به فکر چاره‌اندیشی برای تقویت حافظه‌تان بیفتید.</STRONG></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">متخصصان پس از بررسی‌های فراوان دریافته‌اند که مصرف برخی میوه‌ها و مغزها، ورزش و شادابی و برخی راهکارهای موثر دیگر برای تقویت و جوان‌سازی حافظه انسان‌ها مفید است.</STRONG></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">زغال اخته بخورید</STRONG></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">مصرف زغال اخته با افزایش سرعت عملکرد مغز باعث رشد سلول‌های هیپوکامپوس می‌شود. زغال را می‌توان همراه با غلات یا ماست مصرف کرد.</STRONG></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">سودوکو حل کنید</STRONG></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">حل جدول سودوکو که امروزه به پرطرفدارترین جدول در دنیا نیز مشهور شده است، سرعت انتقال و تصمیم‌گیری در مغز را به نحو عجیبی افزایش می‌دهد.علاوه بر این موارد، ورزش منظم بویژه ایروبیک و پیاده‌روی تاثیرات بسیار مثبتی بر عملکرد مغز داشته و سرعت و شفافیت تفکر را بالا می‌برد.</STRONG></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">بادام بخورید</STRONG></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">بادام حافظه را تقویت می‌کند و اگر در ترکیب با شیر قبل از رفتن به رختخواب یا پس از برخاستن از خواب به هنگام صبح مصرف شود، تاثیر بهتری دارد.همچنین آب سیب بنوشید، خوب بخوابید، از تفریحات سالم لذت ببرید، ذهن خود را ورزش دهید، یوگا یا مدیتیشن انجام دهید، مصرف مواد قندی را کاهش دهید، از گندم سبوس‌دار استفاده کنید، شب‌ها غذای سبک بخورید، قدرت تخیل خود را تقویت و خشم خود را کنترل کنید.مجموع اقدامات فوق به شما کمک می‌کند همواره مغزی جوان و شاداب داشته باشید.</STRONG></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">بیماران سکته مغزی ویتامین ۳ B مصرف کنند</STRONG></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">محققان اعلام کردند: ویتامین۳ B می‌تواند به ترمیم و بازسازی مغز پس از سکته کمک کند.</STRONG></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">به گزارش ایسنا، محققان بر اساس نتایج یک پژوهش اولیه روی موش‌های آزمایشگاهی خاطرنشان کردند که دوزی از ویتامین ۳ B که به نیاسین هم معروف است، می‌تواند عملکرد مغز را در بیماران مبتلا به سکته مغزی احیا کند. محققان بیمارستان هنری فورد در آمریکا دریافتند: موش‌هایی که دچار سکته مغزی می‌شوند، پس از درمان با ویتامین ۳ B علائم رشد رگ‌های خونی و سلول‌های عصبی جدید در آنها مشاهده می‌شود.</STRONG></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">محققان این بیمارستان هم اکنون در حال آزمایش و بررسی تاثیر این ویتامین روی انسان‌هایی هستند که سابقه سکته مغزی داشته‌اند.</STRONG></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">مایکل چوپ، رئیس علمی انستیتو نوروساینس هنری فورد در این باره تاکید کرد: نیاسین اساسا مغز را دوباره سیم کشی می‌کند که قابلیت بسیار جالب و شگفت‌انگیزی برای استفاده در انسان‌ها دارد. وی خاطرنشان کرد: نتایج این تحقیق همچنین راه را برای سایر بخش‌های پزشکی اعصاب شامل آسیب‌های مغزی همواره می‌سازد.</STRONG></P></SPAN> text/html 2011-08-26T20:32:50+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان زن و مرد ایرانی http://tipmodel.mihanblog.com/post/182 <SPAN style="TEXT-ALIGN: right; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><BR class=Apple-interchange-newline><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt=http://www.farapix.com/photos/farapix_com_d29d81e94a4a56b98bc24117d1ce0488_96798573351561220038.jpg src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_d29d81e94a4a56b98bc24117d1ce0488_96798573351561220038.jpg"></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_a9bc952c8eb1decfb5710ad4ffda3d5c_89163988392712210006.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_ba730850f7fd8067e7ec30c4bb0c501b_28370890548522817847.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 470px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 500px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_a3533d50628aa06d6c04e88e13eba684_qXJgH.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_60f8bef25a75bab45d39dcd907c09601_13358852803452436694.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_e6ecb0f7e3add8e097dd4d4179b0b971_28132192799238307697.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_4ecbad7111de883ad9e375eaf208b582_33716713480859588742.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_237d177cdbc33ab3a7cf51ac351b6f50_92147683453348471250.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 493px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 384px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_d29d81e94a4a56b98bc24117d1ce0488_96798573351561220038.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_3237a250384d6eaeaf8515a4fe4123f1_54176960913619227988.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A>&nbsp;</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_268fad83ccb34862ef759611741c95be_95130238760028005995.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_b9386beefa2d3a710c91786bf8689e68_88086699869178113484.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 525px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 525px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_b0979bfbcb991338d30f8cbebd702b8c_68412081.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A>&nbsp;</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_706b6170d30f8e013421eca059a2b21c_25762238449227714410.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 473px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 671px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_788c3d3591f5014f41124044fd52c07f_08036911847497698591.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 472px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 313px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_cc9ff6284405af43af749fba6a7dfc16_77925253238789033290.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 500px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 375px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_ef310f2f853edac91e121e65dc48a64d_24817104178881117881.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 523px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 347px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_af7496c3079b2ab17eca68b4f5abade1_40051396010851042081.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 456px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 325px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_7f427d0dacdc4c5a31956136f6d29c9a_79906208423514690575.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_7f600af72426740276358de7bfb45615_82829582651095428652.jpg"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px"><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"></A></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-TOP: 0px" align=center><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px" href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.parsianfun.com/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title="تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" border=0 hspace=0 alt="عکس تک عکس های جدید و زیبا از هنرمندان ایرانی" align=bottom src="http://www.farapix.com/photos/farapix_com_9b875a662172ba8c05ebf00476904d8d_82910202792105145733.jpg"></A></P></DIV></SPAN> text/html 2011-08-26T20:31:02+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی عکسهای جدید الناز شاکردوست http://tipmodel.mihanblog.com/post/181 <SPAN style="TEXT-ALIGN: center; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 0px" align=center><BR class=Apple-interchange-newline>&nbsp;عکسهای جدید&nbsp;الناز شاکردوست</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 0px" align=center>&nbsp; Save the pictures to see full size photos</P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 0px" align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 181px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 216px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" border=0 hspace=0 alt="الناز شاکردوست" src="http://www.parsianfun.com/upload/images/inh93mca2a6xo3ssteiv.jpg" width=151 height=379>&nbsp;&nbsp;<IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 181px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 216px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" border=0 hspace=0 alt="الناز شاکردوست" src="http://www.parsianfun.com/upload/images/7cqxi60plr697oiuc9ly.jpg" width=246 height=294>&nbsp;&nbsp;<IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 181px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 214px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" border=0 hspace=0 alt="الناز شاکردوست" src="http://www.parsianfun.com/upload/images/epwucs1a03wx8idur2oh.jpg" width=330 height=392>&nbsp;&nbsp;<IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 181px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 215px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" border=0 hspace=0 alt="الناز شاکردوست" src="http://www.parsianfun.com/upload/images/t8lpyl1msladbd1kix.jpg" width=266 height=330>&nbsp;&nbsp;<IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 181px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 219px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" border=0 hspace=0 alt="الناز شاکردوست" src="http://www.parsianfun.com/upload/images/yyr3nq2vpw3l8umy6z85.jpg" width=405 height=136>&nbsp;&nbsp;<IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 181px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 219px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" border=0 hspace=0 alt="الناز شاکردوست" src="http://www.parsianfun.com/upload/images/tc9v05a9rv36vkwnrqq3.jpg" width=240 height=372></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 0px" align=center>برای دیدن عکسها در اندازه واقعی عکسها را ذخیره کنید</P></SPAN> text/html 2011-08-26T20:28:23+01:00 tipmodel.mihanblog.com مصطفی رضائی ترفند تماس با شماره دایورت شده-قسمت دوم http://tipmodel.mihanblog.com/post/180 <SPAN style="TEXT-ALIGN: right; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt=Tamas-Ba-Divert-Shode.jpg src="http://www.dls.fardamobile.com/2/Tamas-Ba-Divert-Shode.jpg"></P> <P style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">همانطور که می‏دانید در گوشی‏های تلفن همراه قابلیتی به نام Divert یا انتقال مکالمه وجود دارد. بدین صورت که هنگامی که خط خود را بر روی شماره‏ای دایورت می‏کنید، از این پس هر تماسی با شما گرفته شود به طور اتوماتیک به شماره مورد نظر تعیین شده منتقل می‏گردد.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">در نتیجه هیچ کس نمیتواند به طور مستقیم با خط شما تماس بگیرد و گوشی شما هیچ‏گاه زنگ نخواهد خورد. بسیاری افراد از این کار جهت این‏که به هیچ تلفنی پاسخ ندهند استفاده می‏کنند. اما از آنجا که دست بالای دست بسیار است قصد داریم ترفندی جالب را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آن می‏توانید به طور مستقیم با خطی که دایورت شده است تماس بگیرید! قطعاً فردی که خط خود را دایورت کرده است شگفت‏زده می‏شود که چطور شما توانسته‏اید با او تماس بگیرید، بدون اینکه تماس‏تان دایورت شود!</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;این ترفند بر روی کلیه گوشی‏هایی که<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">قابلیت<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">دایورت را دارا هستند قابل<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">انجام</STRONG><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN>است. نحوه کار بسیار ساده است.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">شما بایستی شماره خودتان را بر روی شماره‏ای که قصد دارید با آن تماس بگیرید دایورت کنید، سپس از خط خودتان با خط خودتان تماس بگیرید!</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">به همین سادگی و همین پیچیدگی که گفته شد!</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;جهت فهم بیشتر مثالی می‏زنیم:</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">فرض کنید شماره شما ۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰ است. شماره فردی هم که قصد دارید با او تماس بگیرید (که خطش را دایورت کرده است) ۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰ است.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">در گوشی به بخش مربوط به تنظیمات Divert (در بعضی گوشی‏ها Call Forwarding) بروید.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">خط خود را بر روی شماره ۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰ که شماره فرد مورد نظر است دایورت کنید.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">اکنون توسط همین گوشی و همین خط خودتان که اکنون دایورتش کرده‏اید با شماره ۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰ که شماره خودتان است تماس بگیرید.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">با این کار خط طرف مقابل زنگ می‏خورد و شما بوق آزاد می‏شنوید که به منزله برقرای تماس مستقیم با فرد مورد نظر است؛ به این ترتیب از دایورتی که صورت گرفته عبور کرده اید.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">این ترفند بر روی کلیه خطوط تلفن همراه اعم از همراه اول، ایرانسل و تالیا تست شده و قابل<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">انجام</STRONG><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px"><SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN>است.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px" align=center><STRONG style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; PADDING-TOP: 0px">در پایان دقت کنید پس از برقراری تماس، خط خود را از حالت دایورت خارج کنید.</STRONG></P></SPAN>